Torre Julia “promenade”

 

With Pau & Mai


Lecture “Habitatge i Ciutat”, ETSAB